De Adviesraad Sociaal Domein werkt nauw samen met de beleidsadviseurs van de gemeente Culemborg. De Adviesraad houdt zo namens de Culemborgse bevolking een vinger aan de pols. De Adviesraad geeft dus niet alleen gevraagde en ongevraagde adviezen, maar denkt ook actief mee in de ontwikkeling van de plannen van de gemeente.

Voorbeelden hiervan zijn:

  • Basismobiliteit: het aantal te reizen kilometers voor mensen met een Wmo-indicatie wordt beperkt. Daarnaast wordt bij mensen die weinig gebruik maken van de regiotaxi de taxipas ingenomen.
  • Sociale Wijkteams: hierover is regelmatig contact met de beleidsadviseurs en met de sociale wijkteams zélf. Tevens zijn evaluatiemomenten ingebouwd.
  • Jeugdbeleid: ook hier geldt dat regelmatig overleg wordt gevoerd met de betrokken beleidsambtenaren.
  • Participatiewet: gemeente als werkgever, rijksbijdrage
  • Huur- en zorgtoeslagen
  • Beschermd wonen
  • Mantelzorgcompliment
  • Huishoudelijke hulp
  • Communicatie naar burgers: voorbeeld hiervan is deze nieuwe website www.culemborgkanmeer.nl
Vergelijk hulpaanbod