De website over zorg en welzijn
Adviesraad Sociaal Domein

Actueel

Vacatures

Bent u een teamspeler en betrokken bij de Culemborgse samenleving, met specifieke belangstelling voor de doelgroep jeugd/ jongeren en hun ouders/begeleiders? Dan zoeken wij u!

Adviesraad Sociaal Domein Culemborg zoekt een nieuwe collega

Onlangs zijn de Wmo-raad en de Cliëntenraad overgegaan in een gezamenlijke Adviesraad Sociaal Domein. Dit domein gaat over jongeren en ouderen, mensen met een beperking, nieuwe Nederlanders, verslavingsproblematiek, kwetsbare groepen, vrijwilligers, over wonen, welzijn en zorg. Kortom: over onze eigen leefomgeving en alles wat daarmee samenhangt.

Vanaf 1 januari 2015 heeft het Rijk taken overgeheveld naar de gemeente vanuit de AWBZ, Jeugdzorg en Participatie. Dat heeft tot gevolg gehad dat inhoudelijke taken van de gemeente zijn verbreed en de taak van de Adviesraad Sociaal Domein groter is geworden.

Alle leden binnen de Adviesraad Sociaal Domein zijn vrijwilligers. Zij adviseren het college van burgemeester en wethouders en het gemeentebestuur, zowel gevraagd als ongevraagd, over hun beleid van het Sociaal Domein. Denk hierbij aan beleidsthema’s als jeugd- en jongerenbeleid, leefbaarheid, sociale woningbouw, armoedebeleid, mantelzorgunits, participatiebeleid en ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligerswerk.

Binnen de Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Culemborg worden drie clusters onderscheiden; te weten het cluster Jeugd/Jongeren, het cluster Wmo en het cluster Participatie. Elk cluster (Jeugd/Jongeren, Wmo, Participatie) zal uit maximaal 5 leden bestaan die maandelijks met elkaar afstemmen en tussendoor individuele gesprekken voeren met betrokkenen, beleidsmedewerkers van de gemeente en/of specifieke bijeenkomsten bijwonen.

Daarnaast vergadert de Adviesraad Sociaal Domein plenair 10 x per jaar waarbij alle leden van de drie clusters aanwezig zijn.

Wij zoeken:

Nog 2 nieuwe collega's voor de Adviesraad Sociaal Domein

die het cluster Jeugd van de adviesraad Sociaal Domein willen versterken.

Wat vragen wij van u?

Onze gewenste kandidaat:

 • woont in de gemeente Culemborg;
 • is aantoonbaar betrokken bij de doelgroep jeugd/jongeren of Wmo;
 • heeft kennis van/ ervaring met de aandachtsgebieden;
 • wil zich verder verdiepen in deze specifieke doelgroep;
 • heeft een maatschappelijk netwerk of wil dit opbouwen;
 • kan goed luisteren en de juiste vragen stellen;
 • beschikt over een positief kritische blik;
 • is een teamspeler;
 • wil zich voor een periode van 4 jaar beschikbaar stellen;
 • zet zich in om relevante informatie/documenten te lezen, bereidt zich voor op bijeenkomsten van de Adviesraad Sociaal Domein; stelt zich tijdens vergaderingen actief op.

Lid zijn van de Adviesraad Sociaal Domein kost u gemiddeld één dagdeel per week aan voorbereiding, leeswerk / deskundigheidsactiviteiten, vergaderingen of het bezoeken van (regionale) bijeenkomsten.

Wat krijgt u ervoor terug?

 • Kennis en ervaring;
 • Scholing en cursusaanbod;
 • Vergroting van uw netwerk;
 • Inspirerende contacten;
 • Plezier en voldoening;
 • Een vacatievergoeding.

Interesse?

Aarzel niet en stuur uw reactie

Adviesraad Sociaal Domein - Culemborg, t.a.v. Maria Pelgrum,

Lindeboom 13, 4101 WE Culemborg

of e-mail naar maria.pelgrum@culin.nl

Meer informatie?

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met de betreffende clustervoorzitter, zie hierboven voor haar gegevens.