De Adviesraad Sociaal Domein houdt zich bezig met onderwerpen die vallen onder 3 wetten: de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en Participatiewet.

Hoe werkt de Adviesraad Sociaal Domein?

De raad geeft gevraagde en ongevraagde adviezen aan het college van burgemeester en wethouders en aan de gemeenteraad. Wij werken hiervoor met gespecialiseerde werkgroepen (clusters) op de verschillende aandachtsgebieden binnen het sociaal domein. Deze aandachtsgebieden zijn Wmo, Jeugdwet en Participatiewet.

Wmo

De regels voor hulp uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn veranderd. Vanaf 2015 voeren gemeenten taken uit die voorheen nog onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vielen. Gemeenten moeten ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wmo 2015.

Jeugd

Kinderen in Nederland moeten zo gezond en veilig mogelijk kunnen opgroeien. Ouders en verzorgers zijn als eerste verantwoordelijk voor de opvoeding en verzorging van hun kinderen. Hebben zij hierbij hulp nodig, dan kunnen zij een beroep doen op jeugdhulp. Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Participatiewet

Iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt sinds 1 januari 2015 onder de Participatiewet. De wet is er om zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking werk te laten vinden. De Participatiewet is in de plaats gekomen van de Wet Werk en Bijstand, de Wsw en een groot deel van de Wajong.

Vergelijk hulpaanbod