De website over zorg en welzijn
Adviesraad Sociaal Domein

Over de Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein is het onafhankelijk adviesorgaan dat het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van de gemeente Culemborg gevraagd en ongevraagd adviseert. De Adviesraad Sociaal Domein brengt adviezen uit op het terrein van zorg, maatschappelijke ondersteuning, werk en inkomen en jeugdhulp. De Adviesraad wil op deze manier de eigen kracht, zelfredzaamheid en participatie van (kwetsbare) inwoners vergroten. Zo draagt de Adviesraad bij aan de verbetering van de kwaliteit van het gemeentelijk beleid op het gebied van het sociaal domein en de uitvoering ervan.

Veranderingen in de zorg

De Adviesraad Sociaal Domein is in september 2017 ontstaan als samenvoeging van de toenmalige Wmo-raad en de Cliëntenraad Wet Werk en bijstand. Dit is een logische stap: sinds 1 januari 2015 heeft de gemeente namelijk taken en verantwoordelijkheden van de Rijksoverheid overgenomen.

Vanaf 2015 spelen gemeenten een centrale rol in de zorg. De gemeente is niet uw zorgaanbieder maar betaalt en regelt wel de jeugdhulp en vrijwel alle ondersteuning aan thuiswonende hulpbehoevenden. Dit filmpje van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) zet alle veranderingen op een rij.