De website over zorg en welzijn
Zorg en ondersteuning

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is erop gericht dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven en dat u actief kunt meedoen in onze samenleving. Ook als u een beperking heeft.

De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo. Officieel heet deze wet Wmo 2015.

Zelfstandig blijven

Veel mensen vinden het prettig om zoveel mogelijk zelf te blijven doen en zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Vaak is dit mogelijk met kleine hulpmiddelen in huis of wat ondersteuning. Dat kan ook hulp zijn van buren, vrienden of familie. Of van een vrijwilliger.

Wanneer iemand een melding doet voor ondersteuning vanuit de Wmo, gaat de gemeente hier dan ook vanuit. Als diegene het probleem zelf niet kan oplossen met behulp van zijn of haar omgeving, dan kan de gemeente meedenken over een oplossing of eventueel ondersteuning regelen.

Ondersteuning vanuit de Wmo

Het doel van ondersteuning uit de Wmo is dat u zo zelfstandig mogelijk kunt blijven wonen. En dat u kunt meedoen aan de samenleving. Mogelijke ondersteuning uit de Wmo:

U kunt melding doen van uw ondersteuningsvraag bij het sociaal wijkteam of bij het Wmo-loket. Samen met u onderzoeken wij wat de beste oplossing is in uw persoonlijke situatie.

Melding voor Wmo-ondersteuning

Heeft u behoefte aan ondersteuning, dan kunt u contact opnemen met het Wmo-loket. Dit kan op een aantal manieren:

  • telefonisch een afspraak maken: bel het stadskantoor op (0345) 477 700.
  • online een afspraak maken. Dit kan voor een aantal onderdelen, zoals een rolstoel, ondersteunende begeleiding, woningaanpassing, woonvoorziening, vervoersvoorziening, hulp bij het huishouden of gehandicaptenparkeerplaats.
  • contact opnemen met het sociaal wijkteam bij u in de buurt

Als u melding doet bij het Wmo-loket van de gemeente Culemborg, of bij het sociaal wijkteam, dan zal de Wmo-consulent of medewerker van het sociaal wijkteam contact met u opnemen om het probleem met u te bespreken. Zo mogelijk krijgt u direct een antwoord op uw vraag of een geschikte oplossing.

Bij ingewikkeldere vragen, of wanneer er meer ondersteuning nodig is, wordt u uitgenodigd voor een gesprek. U bespreekt met de Wmo-consulent of medewerker van het sociaal wijkteam wat uw problemen zijn en wat u zelf nog kunt. En wat u nog kunt met hulp van andere mensen. Er wordt gekeken of er een algemene voorziening is waarmee u geholpen bent. Dit is vaak een makkelijk toegankelijke oplossing waar u tijdelijk gebruik van maakt. Als het nodig is, regelt het Wmo-loket voor u een persoonlijke oplossing vanuit de Wmo: een maatwerkvoorziening.

Meer informatie vindt u in de teksten over het gesprek.

Hulp bij melding en gesprek

Vindt u het lastig om een melding te doen of een gesprek met het sociaal wijkteam of de gemeente aan te gaan? Vraag iemand om hulp. U mag altijd iemand meenemen naar het gesprek, graag zelfs! Weet u zo gauw niemand, neem dan contact op met een van de vertrouwenspersonen.

Maatwerkvoorziening: zorg in natura of pgb

Is er een langdurige oplossing nodig die speciaal op u is afgestemd? Dat heet een ‘maatwerkvoorziening’. Bijvoorbeeld een scootmobiel of individuele begeleiding.

Bij een maatwerkvoorziening kunt u kiezen voor:

  • Zorg in natura: u krijgt zorg of ondersteuning van een zorgaanbieder waar uw gemeente een contract mee heeft.
  • Persoonsgebonden budget (pgb): een pgb is een geldbedrag waarmee u zelf hulp kunt inkopen, bij een hulpverlener die u zelf uitkiest. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden. Uitgebreide uitleg vindt u op de pagina over het pgb.

Eigen bijdrage

Het kan zijn dat u voor uw voorziening uit de Wmo een eigen bijdrage moet betalen. De gemeente bepaalt dit. De hoogte van het bedrag hangt af van uw verzamelinkomen.

Het CAK stelt de hoogte van de eigen bijdrage vast en int de eigen bijdrage.

Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein is ingesteld door de gemeente. U kunt er terecht wanneer u wilt meepraten over de gang van zaken rondom de Wmo. De raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders over alle zaken die in de Wet maatschappelijke ondersteuning worden geregeld.

Op de pagina's over de Adviesraad Sociaal Domein kunt u lezen wat de raad doet en hoe u contact opneemt.

Vragen

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente via het Wmo-loket. U kunt hiervoor bellen met het stadskantoor op (0345) 477 700 of e-mailen naar info@culemborg.nl.

Vragen over Wmo-ondersteuning kunt u ook stellen aan de landelijke hulplijn Het Nationale Zorgnummer.

Weet u niet welk loket er verantwoordelijk is voor uw zorg? Wordt u steeds doorverwezen? Neem dan contact op met het meldpunt Juiste Loket.

Zie ook